I. Wstęp

Polityka prywatności ma na celu należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, o prawach podmiotów danych oraz o szeregu innych danych wymaganych przepisami art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Definicje

dane osobowe (dane): wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
przetwarzanie: oznacza wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie;
RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. oraz Dz. Urz. UE L 127/2 z 23.05 2018 r.);
Strona internetowa (Strona): strona internetowa działająca pod adresem www.safesys.pl;
Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową lub korzystająca z jej funkcjonalności.

III. Administrator danych

Administrator danych, to podmiot decydujący o celach i sposobach ich przetwarzania. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej jest GAMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra, zarejestrowana pod numerem KRS 0000186894, NIP 9291712163 (dalej: Administrator). Z Administratorem można kontaktować się:
 • listownie pisząc na adres: GAMP Sp. z o.o., Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra;
 • mailowo pisząc na adres: kontakt@gamp.pl.

IV. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w przypadku jakichkolwiek niejasności, uwag bądź żądań dot. przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się:
 • listownie pisząc na adres: GAMP Sp. z o.o., Al. Konstytucji 3-go Maja 8, 65-803 Zielona Góra z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych’’;
 • mailowo pisząc na adres: iod@gamp.pl.

V. Kategorie osób przetwarzanych na stronie

W ramach funkcjonowania Strony przetwarzane są dane:

 • Użytkowników Strony.

VI. Zakres danych przetwarzanych

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora może różnić się w zależności od tego, z jakich usług lub funkcjonalności dostarczanych w ramach Strony korzystasz. Aby ułatwić Ci zrozumienie tego, w posiadaniu jakich Twoich danych osobowych jesteśmy, poniżej zawarliśmy informacje o kategoriach danych osobowych, które przetwarzamy, z podziałem na cele ich przetwarzania.

1. Użytkownicy strony

Administrowanie serwisem, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i obsługa problemów technicznych

 1. Nie zabiegamy o identyfikację Użytkowników Strony. Możemy jednak przetwarzać Twoje dane w związku z administrowaniem serwisem, w tym zapewnieniem bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez pozyskanie i ich rejestrację na serwerze. W tym przypadku gromadzimy dane takie jak: adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzystasz, konfiguracje Twojego urządzenia (informacje o Twoim ruchu na stronie, w tym o korzystaniu z protokołów komunikacji sieciowej), informacje na temat przeglądanych stron.

VII. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przetwarzania danych

W zależności od tego w jaki sposób korzystasz ze Strony, różne są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych przez Administratora oraz okresy ich przechowywania. Poniżej podajemy informację na temat możliwych celów przetwarzania Twoich danych oraz podstaw prawnych takiego przetwarzania oraz okresy przechowywania danych. Po wskazanym okresie nie będziemy wykorzystywać danych we wskazanym celu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku je usuniemy, mogą być one przechowywane przez okres dopuszczony przepisami prawa, aby umożliwić dochodzenie bądź obronę przed roszczeniami.
1. Administrowanie serwisem, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i obsługa problemów technicznych
Administrator może przetwarzać Twoje dane gdy jest to konieczne do administrowania serwisem poprzez pozyskanie i ich rejestrację na serwerze.

Administrowanie
Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na dbaniu o bezpieczeństwo użytkowników Strony,
Okres przechowywania danych:
pliki logów serwera przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią.

VIII. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi Strony przysługuje prawo:
 1. Prawo dostępu do treści danych – prawo to umożliwia Użytkownikowi prawo dostępu do jego danych, które przetwarzamy jako Administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gamp.pl.
 2. Prawo zmiany danych osobowych – prawo to umożliwia Użytkownikowi zmianę oraz aktualizację jego danych osobowych, które przetwarza Administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gamp.pl.
 3. Prawo do uzyskania kopii danych – prawo to umożliwia Użytkownikowi uzyskanie kopii jego danych osobowych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gamp.pl.
 4. Prawo wycofania zgody – prawo to ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika. Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gamp.pl.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo to umożliwia Użytkownikowi ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych w przypadku:
  • jeżeli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych – Administrator ograniczy przetwarzanie na okres, który pozwoli mu na sprawdzenie prawidłowości danych;
  • jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane z naruszeniem prawa, a Ty sprzeciwisz się ich usunięciu, możesz w zamian zażądać ograniczenia ich przetwarzania;
  • jeżeli Administrator chciałby usunąć Twoje dane, bo nie są już potrzebne, możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania, w przypadku gdy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Aby ustalić uprawnienie do ograniczenia przetwarzania, Administrator poprosi Cię o wykazanie, że rzeczywiście są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (informację o podstawie przetwarzania otrzymacie Państwo w czasie zbierania danych), do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
  Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gamp.pl.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – prawo to ma zawsze zastosowanie gdy przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych. Jeśli przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych, to nie musisz uzasadnić swojego sprzeciwu. Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec innych celów przetwarzania opartych na prawnie uzasadnionych interesach Administratora – art. 6 lit. f RODO, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gamp.pl.
 7. Prawo do przeniesienia danych – z prawa tego można skorzystać w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy. Prawo to dotyczy jedynie danych dostarczonych przez osobę lub zebranych od osoby. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gamp.pl.
 8. Prawo żądania usunięcia danych Prawo to bywa nazywane również prawem do bycia zapomnianym. Prawo to przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są w inny sposób przetwarzane;
  • wycofałeś zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@gamp.pl.
 9. Prawo wniesienia skargi – osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator danych, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego na nieprawidłowe przetwarzanie ich danych osobowych. Organem nadzorczy jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Mamy jednak nadzieję, iż przed złożeniem skargi dadzą nam Państwo szansę na wyjaśnienie sprawy.

IX. Odbiorcy danych

Jeśli jesteś Użytkownikiem Strony, Twoje dane mogą zostać ujawnione:
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • obsłudze prawnej.

X. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego zapewnianego przez prawo europejskie, dlatego nie przekazujemy danych poza EOG. 

XI. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dot. naszej Polityki prywatności skontaktuj się z nami pisząc na adres mailowy iod@gamp.pl.

XII. Zmiany informacji dot. ochrony danych osobowych

Informacje zawarte w niniejszej Polityce są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Ostatnia aktualizacja została przyjęta i obowiązuje od 25.04.2022r.